Kommende møder: 7/12, 4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6 (19:30 i Konfirmandtuen)

Fremmødte:   Gunnar Skibsholt, Helle Sennov, Jacob Lund, Marcell W. Laursen, Søren Randrup, Jens Økter, Susanne Larsen og Sarah Vejnø.

Fraværende:  Anders Buhl.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.

·       Godkendt.
2. Velkomst og præsentation af nyvalgte.

·       Søren Randrup: boet i sognet i 25 år, nu Assendrup. Gift med Jette, som arbejder i børnehaven. Selvstændig agentur – sælger inventar til børnehaver mm.

·       Marcell W. Laursen, boet 10 på Enggårdstoften i Bredal. Gift og to børn, som begge er i børnehaven. Ansat ved SKAT.

o   Forslag: oprette en gruppe, som fokuserer på at søge midler til projekter.

·       Præsentation af de resterende medlemmer.
3. Evaluering af borgermødet med kommentarer/info.

·       Flot fremmøde, dog savnes flere børnefamilier. Muligvis en svært tidspunkt, burde vi overveje tidligere møde med børnepasning?

·       Gode rammer på Kroen.

·       Positiv omkring Søren Peschardt, som kender meget til området. Jens Ejner Christensen deltog også som publikum.

·       Manglede mere tid til debat/snak borgerne imellem.

·       Mads Meyer (madsmeyer@gmail.com), vil gerne deltage i en arbejdsgruppe, f.eks. Infrastrukturgruppen.
4. Præsentation af indkomne ideer på borgermødet.

·       Se ark fra JØ. Nye ideer kommer med i Idékataloget.

·       Det bliver mere og mere nødvendigt med en multihal, som kan rumme lokaler til forskellige sportsaktiviteter, børnehave og vuggestue samt Engumhus, som mangler lokaler til SFO. Den nyetableret vuggestue har en standardnormering på 8, men pr. 1/1-2017 er der 12 børn.

·       Andre ideer: Åbne sløjdlokalet en gang om ugen, værksted for unge, fundinggruppe.

·       Skal prioriteringslisten udfordres? En multihal er vigtig!
5. Nyt fra arbejdsgrupperne.

·       Infrastrukturgruppen:

o   GS aftaler dato med kommunen for møde mellem lokalråd, kommune og Morten Hansen, udvikler af Tirsbæk Bakker.

·       Trafiksikkerhedsgruppen:

o   JL har bedt Camilla fra kommunen om møde vedr. de oplæg de kommer frem til i forhold til trafikken i sognet.

o   Kort oprids af emner, der bliver arbejdet med.

o   Intet nyt vedr. udstykning. GS kontakter Claus Brødsgaard.
6. Bordet rundt.

·       HS og JØ deltog i arrangementet: Kunsten at være et lokalråd.

o   Et lokalråd står stærkere, hvis det går sammen med et andet lokalråd om større projekter.

o   Landsbyapp.

o   Hvordan tiltrækker man nye borgere? Velkomstpakker, velkomstkomite

o   Råd: giv borgere ansvar for mindre opgaver, f.eks. servere kaffe til et borgermøde. Derefter er det nemmere at bede om (større) tjenester igen.

o   Netværk med andre lokalråd, venskabsklub.

o   Til arrangementet var der en overvægt af ældre i lokalrådene, hvor Engum Lokalråd skiller sig ud.

o   Centerbyerne får mange midler, mangler bevågenhed på de mindre samfund.

·       Juletræ ved skolen:

o   Ny, fast, årlig tradition i sognet med juletræstænding d. 1. advent kl. 17:00.

o   Pga. tidspres leverer Hans Henrik (Tirsbæk Gods) et juletræ på ca. 4 meter. I fremtiden leverer han juletræ på ca. 10 meter til en favorabel pris, med et tilhørende arrangement for skolebørn, som kan komme og se fældning af træet.

o   Behov for hjælp til servering, opvarmning mm. af æbleskiver og diverse.

o   GS og JL finder ud af belysning til træet.

o   SR hjælper gerne med opstilling af træ.

o   Send tekst til HS til brug på Facebook.

o   Information vedr. arrangementet kommer på skolens intranet.

·       GS har afregnet med kroen. Skal godtgøres beløbet.
7. Lokalråd konstituerer sig med formand, næstformand kasserer og sekretær.

·       Formand: Gunnar Skibsholt

·       Næstformand: Jens Øtker

·       Kassér: Marcell W. Laursen

·       Referent: Sarah Vejnø
8. Evt.

·       Morten Hansen har møder med beboere på Juelsmindevejen, indholdet af møderne er ikke bekræftet.

·       Fremtidige møder er den 1. onsdag i hver måned.