Lokalrådet blev via artikel i VAF den 6. marts 2018 bekendt med Vejle Kommunes skitserede projekt for tunnel under Juelsmindevej. I artiklen blev der kun vist en del af projektets tegningsgrundlag, hvorfor Lokalrådet henvendte sig til Vejle Kommunen
for at få indsigt i hele projektgrundlaget.
Til lokalrådets store undren er der i det fulde projektgrundlag ikke angivet en udvidelse af Tornsbjergvej eller sti fra Juelsmindevej og til Engum. Lokalrådet har derfor været i kontakt med ansvarlig projektleder i Anlæg & Infrastruktur for at høre om begrundelsen for den manglende del af projektet. Begrundelsen var her, at budgettet på de 18,4 mill. som blev bevilget i de kommunale budgetforhandlinger i efteråret 2017 ikke rækker til mere. Sideudvidelsen eller sti langs Tornsbjergvej til Engum må derfor udføres på et senere tidspunkt i forbindelse med en ny politisk bevilling.

Det er lokalrådet absolut ikke enig i, idet en formodet forøgelse af trafikken på Tornsbjergvej samt flere ”bløde” trafikanter tilsat enkelte steder med dårlige oversigtsforhold vil udgøre en dødelig cocktail. Den manglende vejudvidelse og sti strider endvidere direkte imod hvad der er tidligere er aftalt med udvalgspolitikere samt forvaltningen i Vejle Kommune.
Lokalrådet har derfor rettet skarp kritik af den manglende vejudvidelse eller stiforbindelse samt manglende kommunikation om projektet til Vejle Kommunes forvaltning og politiske udvalg.

Lokalrådet har endvidere udtrykt undren over Kommunens disponering ved at anlægge tunnel og tilhørende sti øst for Tornsbjergvej og ikke som lokalrådet har foreslået vest for Tornsbjerg og Julianebjergvej, hvor anlægget syntes billigere at etablerer og vil være til mindre til gene for vejenes beboere.
Et af de positive elementer i det skitserede er, at der er forberedt for cykelstiforbindelse rettet mod Assendrup.
En cykelsti langs Juelsmindevej mellem Assendrup og Tornsbjergkrydset kan derved være rykket nærmere.

Jens Økter, Engum Sogn Lokalråd