Kommende møder: 16/11

Fremmødte: Ca. 120 borgere og dertil lokalrådet: Gunnar Skibsholt, Helle Sennov, Jacob Lund, Susanne Larsen, Jens Økter og Sarah Vejnø.
Fraværende: Allan Skov, Svend Åge Bruun og Michael Larsen.

1. Velkomst og dagsorden af formand, Gunnar Skibsholt
2. Valg af dirigent og referent
• Dirigent: Bent Bang Jacobsen
• Referent: Sarah Vejnø
3. Valg af to stemmetællere
• Claus Brødsgaard
• Allan???
4. Lokalrådets beretning af næstformand, Jens Økter
• Arbejdsgruppen har været i dialog med projektgruppen for renovering af Horsensvejen i Bredal og har givet sit besyv med udformning. Bl.a. foreslår arbejdsgruppen en fartnedsættelse.
• I forbindelse med renovering af Horsensvej indvilligede kommunen i at asfaltere de godt 200 meter grusvej på Engummøllevej.
• Lokalrådet har af flere omgange været i dialog med Morten Hansen, udvikler af Tirsbæk Bakker, for at skabe et samarbejde til gavn for både Engum Sogn og det nye boligområde.
• Lokalrådet har etableret etn hjemmeside med nyheder og referater fra lokalrådets månedlige møder, samt en Facebook side med nyheder.
• Lokalrådet var meget positive over borgermødet d. 1. marts 2016, hvor op mod 200 borgere mødte op. Efter borgermødet inddelte lokalrådet borgernes prioritering i 4 arbejdsgrupper, som vi siden har arbejdet på. De fire arbejdsgrupper er her listet: Trafiksikkerhedsgruppen, Infrastrukturgruppen, Naturgruppen og Markedsføringsgruppen.
• Lokalrådet har været i dialog med en detailkæde om mulig ny butik i området, men de insisterede på krydset ved Juelsmindevej for at få kunder fra Tirsbæk Bakker. Desværre er Vejle kommune ikke venligt stemt overfor placeringen. Lokalrådet undersøger fortsat muligheden for en dagligvarebutik.
• Morten Pedersen fra Engum har arbejdet på projekt Engum Sø, hvor målet er at opnå større udnyttelse af søen, bl.a. af skolen og borgere.
• Lokalrådet var aktiv under sportsfesten, hvor der bl.a. var Cirkus Krone, forskellige aktiviteter for børn og voksne samt en bod med info fra lokalrådet.
• I september 2016 havde Infrastrukturgruppen møde med kommunen vedr. cykelsti på Juelsmindevejen og tunnel til Tornsbjergvej. Desværre var Morten Hansen, udvikler af Tirsbæk Bakker forhindret i at deltage, hvortil kommunen ærgrede sig, da kommunen forventer at han er en af drivkræfterne bag projekterne. Der er aftalt nyt møde i januar 2017.
• Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) besøgte Engum Sogn i forbindelse med en studietur, hvor emnet var: Hvad betyder det at være et bynært lokalsamfund til Vejle? Lokalrådet tog udgangspunkt i Idébanken.
• Trafiksikkerhedsgruppen har bl.a. arbejdet med fartbegrænsning i Bredal og Assendrup, cykelstier, tung trafik, fodgængerfelt, LED-lyd i hellerne på Horsensvej, fartdæmpende asfalt.
• Naturgruppen har lige søgt om tilskud til shelters med toilet ved Ulbækhus samt midler til færdiggørelse af Engum Sø.
• Fremtidige projekter er bl.a. kortlægning af stisystemer i sognet, nye udstykningsmuligheder, planlægning af sommerfest (lokalrådet får én hel dag med aktiviteter næste år).
• Lokalrådet har mange projekter og arbejdsopgaver, så frivillige er mere end velkomne!
5. Behandling af indkomne forslag
• Ingen indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af årsregnskab af Claus Brødsgaard
♣ Årsregnskab for 2015 pr. dato 31.12.2015:
o Indtægter: 12.738,38 kr.
o Udgifter: 2.817,49 kr. (Tryksager samt renter og gebyrer)
o Resultat: 9.920,89 kr.
7. Indlæg af Lone Villemoes, ny skoleleder af Landsbyordningen i Engum; ”Skolens indplacering i lokalsamfundet”
• Landsbyordning – en institution som rummer vuggestue, børnehave, skole og specialklasser, et sted hvor ledere kan få gavn af hinandens kompetencer. Skolebørnene lærer de bløde værdier ved bl.a. at inddrage vuggestuebørnene i morgensang. Fokus i fremtiden vil være ar kortlægge de kompetencer der er tilstede.
• Klar forventning om at borgere skal sende deres børn til landsbyordningen. Samtidig et ønske om at rette direkte henvendelse til Lone, hvis der er kritik.
8. Indlæg af byrådsmedlem, Søren Peschardt (Soc.), Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN)
♣ Målet med ULN: Skabe større sammenhæng mellem by- og landkommune.
♣ Tilbud om seancer med bevaringsagenter og forandringsagenter
♣ I 2015 blev 41 ansøgninger om tilskud behandlet, 17 fik afslag fordi de lå uden for ULNs fagområde.
♣ Medfinansiering: 2,75 kr. fra borger pr. hver 1 kr. som kom fra ULN.
♣ Fremtid for 2017 – samarbejde med Morten Hansen (Tirsbæk Bakker) om etablering af tunnel.
9. Debat i salen
• Kort forklaring af underskriftsindsamling, den er ligeledes at finde på Facebook. Underskrifterne sendes til politiet sammen med en ansøgning om fartnedsættelse senest januar 2017.
• Spørgsmål: Der var tilbage i 1980’erne udsigt til udstykninger ind mod Vejle efter Skolebakken – kommer dette til at ske?
o Søren Peschardt: kan ikke svare konkret, men det kan komme, eftersom det er gået så hurtigt med Tirsbæk Bakker.
• Spørgsmål: Det er meget vigtigt at der bliver handlet NU på en tunnel og cykelsti, så skolebørn fra Tirsbæk Bakker vælger Engum.
o Søren Peschardt: Det er til fælles gavn for Tirsbæk Bakker og Engum Sogn, så Søren forventer et godt resultat af mødet med Morten Hansen og Lokalrådet i januar 2017.
• Spørgsmål: Kritisabelt at kommunen ikke prioriterer en cykelsti på Juelsmindevejen, når man ønsker at folk skal cykle på arbejde.
o Søren Peschardt: Igen, det er til fælles gavn, så der er håb om et godt resultat af mødet med Morten Hansen i januar 2017.
10. Valg
Hvad vil det sig at være en del af lokalrådet? Jacob Lund fortæller:1 månedligt møde hvor der bliver opsamlet om de aktiviteter, arbejdsgrupperne har lavet siden sidst – i arbejdsgrupperne ligger selve arbejdet, som kan variere meget.
a. Valg af medlemmer til lokalrådet (lige år: 2-3 medlemmer, Ulige år: 3-4 medlemmer)
Søren Randrup, Skibsholtvej, Assendrup og Marcel Laursen, Enggårdstoften, Bredal.
b. Valg af to suppleanter til lokalrådet (valg gælder for et år af gangen
Helle Sennov, Assendrup og Anders Buhl, Bredal.
c. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (valg gælder for ét år af gangen)
Claus Brødsgaard. Der findes en suppleant hvis nødvendigt.
11. Eventuelt
• Ingen emner.