Kommende møder: 1/3, 5/4, 3/5, 7/6 (19:30 i Konfirmandstuen)

Fremmødte:   Gunnar Skibsholt, Søren Randrup, Susanne Larsen, Jacob Lund, Marcell W. Laursen og Sarah Vejnø.

Fraværende:  Helle Sennov, Anders Buhl og Jens Økter

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat af 11.01.2017

·       Godkendt.
2. Infrastrukturgruppen

·       Møde med kommunen blev igen aflyst pga. sygemelding

·       7/2 aftalt møde med Daugård Lokalråd
3. Trafiksikkerhedsgruppen

·       Intet nyt ang. Underskriftsindsamling

·       Vedr. sikker skolevej har Camilla fra kommunen gjort opmærksom på den lave prioritet af projektet, hvortil hun ikke ser et opsamlingsmøde som en mulighed, det mødet ingen gavn vil have.

·       JL har undersøgt muligheder for at ansøge om puljen i Den Store Idé (500.000kr.) med projekt sikker skolevej, men en halv million kan kun sikre dele af Bredal-Engum vejen, hvilket vurderes for tyndt grundlag. Derfor ansøges der ikke om puljen i forbindelse med sikker skolevej.

·       GS foreslår en lille, men forholdsvis nem succes, med et projekt ang. skilt mod tung, unødig trafik mellem Bredal og Assendrup.

·       SL ser gerne at gruppen nævner manglende refleks på helleanlæg ind mod vejle på SL’s side af vejen. JL vil nævne det for kommunen.
4. Naturgruppen

·       Engum sø:

o   Gravearbejde skal færdiggøres inden 1/3 pga. fredningsperiode.

o   Kommunen har sagt ok til dumping af slam. Lodsejer Lars Andersen ønsker dog en forsikring om, at kommunen vil påtage sig omkostninger i forbindelse med eventuelt forurenet jord. JL undersøger mulighed for dette.

o   Lillevang og Henning Have har givet tilbud. Beslutning skal træffes i weekenden, så hvis ikke det foretrukne Lillevang vender tilbage snarest, accepterer JL Henning Haves tilbud på ca. 125.000 kr.

o   Der er stor forskel på vandhøjde mellem bæk og sø. Det bliver nødvendigt med et styresystem, som kan sikre vandstanden.

o   Gangsti hele vejen rundt om søen er ikke diskuteret færdig med Claus Brødsgaard (lodsejer). Men hvis ikke randzoner til søer er ophævet, er der her mulighed for at sikre gangsti hele vejen rundt.

o   JØ er bekymret for tilstrækkelig frivillig arbejdskraft, foreslår derfor at der findes lidt luft i budgettet til eventuelt betalt arbejdskraft.

o   En flydebro koster op imod 150.000kr., men JL har fundet en brugt løsning fra Vejle Havn, som sikrer en omkostning på kun ca. 5.000 kr. JL undersøger mulighed for at bestille to extra til eventuel brug ved Ulbækhus.

o   JL indkalder til beslutningsmøde vedr. layout af søområdet.

·       Shelters ved Ulbækhus:

o   Situationsplan/optegning – kan JØ evt. tegne nuværende situation ved Ulbækhus og ønsket fremtidig situation? SL + SV undersøger.

o   Inden ansøgning om tilladelse og midler, ønsker gruppen et borgermøde med Ulbækhus borgere. SL + SV finder dato og indkalder via omdelt brev.

o   Det er essentielt at kommunen påtager sig opgaven med rengøring af toiletforhold ved Ulbækhus. Toilet kunne evt. være et betalingstoilet. GS foreslår placering oppe ved parkeringspladsen – vil dette genere for mange lokale borgere?

o   Møde i naturgruppen bliver rykket – SV sender mail med datoforslag.
5. Markedsføringsgruppen

·       Gruppen har fået adgang til tilskudsdatabasen Upfront Net.

·       AB og ML ringes ved 2/2 for at diskutere og finde relevante fonde til lokalrådets arbejde.

·       Projekter som vi nu ved har behov for fondsøgning:

o   Shelters ved Ulbækhus

o   Sommerfesten

o   Borgermøde i 2.halvår 2017.

·       Ressourceklarlægning: JL har i forbindelse med forældrekomsammen i børnehaven samlet et overblik over de kompetencer forældrene har – god idé til kommende borgermøde.
6. Økonomi

·       Gennemgang af regnskabet. Rettelser til regnskabet – derefter godkendt:

o   8000kr. er cirkusindtægter

o   20.000kr. er fra EPO puljen.

o   Ca. 9000kr. i private bidrag til sommerfesten/cirkus

o   Del venligst udgifter og indtægter, så vi synliggør at Lokalrådet kan skabe overskud.

·       Samarbejdsaftale er underskrevet og indsendt/accepteret.

·       I forbindelse med homebanking, skal ML have underskrift fra alle i lokalrådet.

·       Tilbud på forsikring. Dækker kun hvis kassereren stikker af med pengene. Koster ca. 10% af vores budget. Beslutning: Lokalrådet skal ikke have en forsikring.
7. Eventuelt

·       Den Store Idé:

o   ML foreslår opgradering af skolegård.

o   JL foreslår kano/kajak/bådhus ved Ulbækhus.

o   Deadline for søgning er 1/3.

o   Udvalget er meget positive overfor grønne projekter.

o   Vigtigt at projektet gavner flest mulige.

o   Beslutning: Den store idé tager udgangspunkt i kano/kajak/bådhus ved Ulbækhus

o   Møde ved Ulbækhus søndag d. 5/2 kl 15:00

o   Hvad skal nås inden deadline? Fysisk vurdering af grunden, skitse på projekt, indkøbsliste, borgermøde, ikke-bindende forhåndsgodkendelse fra Kystdirektoratet.