Kommende møder: 10/10, 26/10 & Borgermøde d. 1/11.

Fremmødte:   Gunnar Skibsholt, Helle Sennov, Jacob Lund, Svend Åge Bruun, Jens Økter og Sarah Vejnø.

Fraværende:  Allan Skov, Susanne Larsen og Michael Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden.

·       Godkendt.
2. Gennemgang og godkendelse af referat af 7/9-2016.

·       Godkendt efter opfølgende bemærkninger.

·       Familien Byg har selv været i kontakt med politiet vedr. fartnedsættelse. Byg er inviteret med til møde med JL vedr. bl.a. fartnedsættelse torsdag 6/10.

·       JL: Idé til naturgruppen: Flere har givet udtryk for ønsket om et kano/kajaklaug/bådhus ved Ulbækhus. Bl.a. skolen har vist interesse. Idé at etablere et aflåst skur/container, hvor borgere i sognet kan låne nøgle til kano/kajak.

·       Vuggestue er startet med 10 opskrevne børn. JL og skole- og børnehavebestyrelse undersøger nu om muligheder for at udvide enten i form af nybyggeri eller renovering. Standardnormering er på 8 børn, men ønsket kunne være 15.

·       Ny skoleleder: Hun er startet godt ud.
3. Økonomi med henblik på årsmøde. Kassebeholdning. Regninger

·       Ca. 15.000 kr. på kontoen.
4. Gennemgang af ULN mødet d. 22/9. Herunder status på projekt Engum Sø og projekt nyetableret vuggestue.

·       JL har indhentet tilbud vedr. beskæring rundt om Engum Sø uden afskaffelse til en ris på 90.000 kr.. ULN opfordrede kraftigt til at søge midler til hele projektet, da lokalrådet kan søge en pulje på 400.000 til lignende projekter. Tilskuddet vil dække 70% af udgifterne. Der er ansøgningsfrist d. 10/10.

·       ULN var imponeret over hvad vores lokalsamfund kunne præstere.

·       Claus Brødsgaard slog et slag for, at etablering af en hal til skolen er nødvendig.

·       JL talte om nødvendigheden af tunnel og cykelstier.
5. Årsmødet 1/11 kl. 19:00.

·       HS forbereder plakat og invitation – oplæg er klar til planlægningsmøde d. 10/10 ved HS på adressen: Østervang 18, Assendrup.

·       Hvem skal på valg?

o   AS – vides endnu ikke om han genopstiller

o   SB – genopstiller ikke.

·       GS ønsker at forlade posten som formand for i stedet at blive menig medlem. I stedet foreslår GS at JØ overtager posten, og GS midlertidig bliver næstformand. Lokalrådet har fået lov til at ”summe” over denne udmelding, ligeså JØ om han ønsker posten. Såfremt ændringen sker, er ønsket at det er pr. 15/10. Forslag fra lokalrådet er at vente til borgermødet, hvor GS holder den sidste beretning. På første konstituerende lokalrådsmøde kan rådet vælge formand mm.

·       Skal borgere have mulighed for at skrive sedler med ideer?

·       Plakater skal op at hænge en uge inden borgermødet.

·       Vedtægtsændring i forhold til generalforsamlingens tidspunkt, skal ændres til andet halvår. HS lægger på nettet, efter ændring af GS/SB.
6. Aktuel status fra arbejdsgrupperne

§  Infrastruktur:

o   Møde endnu ikke afholdt med Camilla fra kommunen. Nyt møde bliver arrangeret.

§  Trafiksikkerhed:

o   Møde endnu ikke afholdt med Camilla fra kommunen. Nyt møde bliver arrangeret.

§  Markedsføring:

o   Der er kommet en byttebørs på Facebook.

o   JL har en partyservice på Facebook.

o   HS afslår oplæg på Facebook, hvis det ikke har relevans for sognets side.

§  Natur:

o    Opfordret til at søge midler til et shelter ved Ulbækhus – deadline 10/10.

o   JØ har optegnet kort over stier ved Skibsholt – flot skov.
7. Bordet rundt

·       Diskuteret løbende.
8. Nyt vedr. kommunikation, kalender, PR, FB mm.

§  Se afsnit om Borgermøde 1/11.
9. Diverse/evt.

·       Diskuteret løbende.