Kommende møder: 5/10, 26/10 & Borgermøde d. 1/11.

Fremmødte:   Gunnar Skibsholt, Allan Skov, Jacob Lund, Susanne Larsen, Svend Åge Bruun, Jens Økter og Sarah Vejnø.

Fraværende:  Helle Sennov og Michael Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden.

·       Godkendt.
2. Gennemgang og godkendelse af referat af 17/8-2016.

·       Godkendt efter rettelse vedr. udstykning.
3. Gennemgang af mødet d. 6/9 mellem Vejle Kommune, Morten Hansen og Infrastrukturgruppen.

·       Kommunen var ked af at Morten Hansen, Tirsbæk Bakker, meldte afbud eftersom hans tilstedeværelse formentlig ville bidrage til konstruktive og konkrete beslutninger. Paw Bo Larsen og Michael Sot fra kommunen var dog positive om omkring dagsorden, som omhandlede cykelsti og tunneler på Juelsmindevejen under forudsætning af Morten Hansens økonomiske bidrag. De diskuterede bl.a. hvilke beslutningstagere, som skal inddrages for at tage endelig beslutning. De opfordrede Lokalrådet til at påvirke lokalpolitikere.

·       JØ har hentet tilbud vedr. tunnel – 1,9 mio.kr. for anlæggelse med årlig drift på 3600 kr.

·       Lodsejer Jonna på Juelsmindevejen vil gerne afgive jord.

·       Vedr. udgifter til cykelsti kan kommunen ikke dække udgifter, helt eller delvist, eftersom der ikke er afsat midler i budgettet for de næstkommende år.

·       Der bliver indkaldt til nyt møde, hvor Morten Hansen og Peder Hummelmose kan deltage.
4. Input/emneforslag til borgermødet d. 1/11

·       JL snakker med Claus Brødsgaard d. 6/10 vedr. kontakt til lodsejere med henblik på at have noget konkret med til borgermødet.

·       Mulige talere: Borgmesterkandidaterne: Søren Peschardt og Jens Ejner. Hans Hoffensetz fra Lokalrådsudvalg. Max 2 talere. GS har taget kontakt til Søren Peschardt og afventer svar.

·       Dagsorden (fra vedtægterne):

o   Valg af dirigent og referent

o   Valg af 2 stemmetællere

o   Lokalrådets beretning

§  Bl.a. mulige udstykninger,

§  GS leder beretningen,

§  Lederne af arbejdsgrupperne beretter om nyt fra de enkelte områder,

§  Sognefesten

o   Behandling af indkomne forslag

o   Forelæggelse af årsregnskab

o   Valg af medlemmer til Lokalrådet,(valg gælder for 2 år ad gangen) Lige år: 2-3 medlemmer Ulige år: 3-4 medlemmer

o   Valg af 2 suppleanter til lokalrådet, (valg gælder for ét år ad gangen)

o   Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen)

o   Eventuelt

·       Har foreningerne input?,

·       Mødet bliver holdt på Bredal Kro. Evt. egenbetaling til kage og kaffe. Det er vigtigt at der er plads til alle, hvis der er et fremmøde på op mod 200 personer. GS undersøger m.h.t. plads og servering mm.

·       Ifølge vedtægterne skal indkaldelsen til borgermødet være HUSSTANDSOMDELT 2 uger inden.
5. Aktuel status fra arbejdsgrupperne

§  Infrastruktur:

o   Møde var aftalt med Camilla fra Kommunen d. 22/9 kl. 16:00, men blev aflyst. Nyt møde bliver arrangeret.

o   Otto Ravn (Bredal) foreslår støjdæmpende asfalt på Horsensvej.

§  Trafiksikkerhed:

o   Begrænse tung trafik gennem Engum og Bredal. Idé med skilt med nej til lastbiler. SB har rettet kontakt til HM, som kører med mange lastbiler – de vil nu opfordre chauffører til at køre udenom Engum og Bredal.

§  Markedsføring:

o   Intet nyt.

§  Natur:

o   Intet nyt.

o   AS overlader ansvaret for gruppen til SL og SV pga. travlhed på jobbet.

o   SV undersøger om det er muligt med en sti rundt om engen i Bredal ved den nyetablerede sø. SV har efterfølgende undersøgt sagen, og det er ikke muligt at etablere en sti eftersom arealet står under vand hen over efteråret og vinteren. Som søen (bassinet) er etableret nu, vurderes det ikke at der er taget hensyn til en sti rundt om søen.
6. Bordet rundt

·       SB: Kassen var tom – overskuddet fra Cirkus Krone er gået ind på kontoen.

·       SB har ikke modtaget svar fra kommunen endnu vedr. slam fra gadekæret. Opfølgning: siden sidst har Bo Levesen, Natur-og Miljøforvaltningen Vejle Kommune, bedt om at komme og se området. SB aftaler tidspunkt. GS vil undersøge vedr. resterende beløb til gadekæret. JL vil undersøge om det er muligt at låne maskiner af Svend B. Thomsen, entreprenør af etablering af separation af regn og spildevand. Vi afventer svar fra kommunen vedr. slam, og vurderer efterfølgende hvad næste step er.

·       SL: Busskur på Horsensvej mod Vejle er sat op.

·       JL har fået sandet fra Nørretorv til brug ved skolen.

·       JL: Ny skoleleder er startet – det tegner godt.

·       JL: Vuggestue er endnu ikke vedtaget. Det er efterfølgende blevet vedtaget og 4 børn er startet.

·       SL: Uheld på Horsensvej, billist overså cyklist, da billisten var på vej ud af indkørsel.
7. Nyt vedr. kommunikation, kalender, PR, FB mm.

§  Intet nyt pga. sommerferie.
8. Diverse/evt.

·       Landbrugsjord i Assendrup: Peter Bovtrup har med metaldetektor fundet et par stykker af en gammel savklinge.