Vedtægter for Engum Sogns Lokalråd

§ 1 Navn og hjemsted

Lokalrådets navn er Engum Sogns Lokalråd. Lokalrådet har sit virkeområde i Engum Sogn.


§ 2. Lokalrådets formål er:

Lokalrådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen samt varetage sognets interesser i samarbejde med overordnede myndigheder. Det er rådets opgave at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Det er desuden Lokalrådets formål at være bindeled mellem Engum Sogn og Vejle Kommune.

Lokalrådet skal indkalde til mindst 1 årligt borgermøde, samt forestå valghandlingerne og valg af medlemmer til lokalrådet. Lokalrådet er uafhængigt af partipolitik.


§ 3. Lokalrådets sammensætning

Lokalrådet består af 5-7 medlemmer, som vælges på det årlige borgermøde for en periode på 2 år Der vælges endvidere 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret. Suppleanter deltager i lokalrådets møder, dog uden stemmeret. Såfremt et medlem forlader lokalrådet i løbet af valgperioden, indtræder dén suppleant med flest stemmer for den resterende periode.

Enhver borger med fast bopæl i Engum sogn og som er fyldt 18 år er valgbar og har stemmeret til Lokalrådet. Der kan ved valg ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 4. Årsmøde.

Lokalrådet indkalder til årsmøde med mindst 14 dages varsel gennem omdeling af indkaldelsen (husstandsomdelt) samt gennem elektroniske medier.

Årsmødet afholdes i andet halvår med følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Valg af 2 stemmetællere
Lokalrådets beretning
Behandling af indkomne forslag
Forelæggelse af årsregnskab
Valg af medlemmer til Lokalrådet,(valg gælder for 2 år ad gangen) Lige år: 2-3 medlemmer Ulige år: 3-4 medlemmer
Valg af 2 suppleanter til lokalrådet, (valg gælder for ét år ad gangen)
Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen)
Eventuelt

Lokalrådet kan derudover indkalde til borgermøder efter behov.


§ 5 Konstituering af lokalrådet

Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på et konstituerende møde og offentliggør posterne hurtigst muligt på lokalrådets hjemmeside.

Lokalrådet kan udarbejde en forretningsorden som fremlægges på det førstkommende borgermøde efter konstitueringen og udsendes i de i § 2 nævnte medier.


§ 6. Ansvar

Formanden tegner Lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt. Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det konstituerende møde efter ny sammensætning. Snarest efter konstitueringen har fundet sted, meddeles lokalrådets sammensætning Vejle Kommune.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller næstformand. Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden. Rådets møder er åbne. Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

Lokalrådsmøder (sted, tidspunkt og dagsorden) offentliggøres normalt 14 dage før mødets afholdelse på Lokalrådets hjemmeside. Referat fra møderne skal være tilgængelige på hjemmesiden snarest efter mødets afholdelse.


§ 7. Regnskab

Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet forelægges Lokalrådet ved første møde efter regnskabsafslutningen. Der søges tilskud til Lokalrådets drift hos Vejle Kommune. Regnskabet skal godkendes af Vejle Byråd.


§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer på årsmødet eller et ekstraordinært borgermøde, der er indkaldt efter samme retningslinjer som indkaldelse til et årsmøde.


§ 9 Opløsning

Opløsning af Lokalrådet kan kun ske når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, på et særligt indkaldt borgermøde, der er indkaldt efter samme retningslinjer som indkaldelse til et årsmøde, hvor dette er eneste punkt på dagsordenen, stemmer for det.

Lokalrådets formue skal ved Lokalrådets opløsning skænkes til almene formål i Engum sogn