Kommende møder: 3/5, 7/6 (19:30 i Konfirmandstuen)

Fremmødte:   Gunnar Skibsholt, Søren Randrup, Susanne Larsen, Helle Sennov, Jacob Lund, Jens Økter og Sarah Vejnø.

Fraværende:  Anders Buhl og Marcell W. Laursen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat

·       Godkendt.
2. Infrastrukturgruppen

2.1. Møde med Vejle kommune 29/3-2017

·       Se referat af mødet, udarbejdet af Jens – Jens er du sød at sende referatet rundt?

·       Der er ikke truffet en beslutning om evt. tunnel ved Tornsbjergvej. Kommunen er fortaler for rundkørsel i stedet.

·       Udvikling afventer endelig beslutning fra Børne- og Ungeudvalg.

·       Kommunen har lagt cykelsti på Tornsbjergvej ind i lokalplanen, sti skal forbindes til cykelsti i Tirsbæk Bakker mod Vejle. Morten Hansen presser på at der kommer cykelsti hele vejen til Assendrup.

·       Stor ros til Jens for flot materiale.

2.2. Senest nyt vedr. nedlæggelse af bro ved Skibsholtvej

·       Møde med kommunen 5/4-2017 ved broen.
3. Trafiksikkerhedsgruppen

3.1. Nyt vedr. underskriftsindsamling og kampagne vedr. hastighed gennem Bredal

·       Intet nyt

3.2. Nye forhandlinger om begrænsning af tung trafik gennem Engum ved skiltning.

·       Intet nyt

3.3. Skolevej Engum – Bredal og Engum – Assendrup + område udenfor Engum skole

·       Intet nyt

3.4. Fartmålinger/fartbegrænsning Assendrup

·       Intet nyt
4. Naturgruppen

4.1. Aktuel status vedr. Engum Sø, gennemgang af planer, aftaler, økonomi og tid.

·       Brugt ca. 75.000 kr. inkl. Moms.

·       Weekenden 7-9/4 anlægges sti, i påsken kommer der stabilgrus på.

·       Martin Jensens jord skal ikke inddrages.

·       Shelters er i høring, kan blive et problem med lang svartid fordi entreprenør skal have besked 2-3 uger inden opsættelse.

·       Tilstrækkelig med midler til at en tømrer laver flydebroer

4.2.Indsendte tilskudskontrakt vedr. Engum Sø til Vejle Kommune. Respons herfra?

·       Intet nyt.
5. Markedsføringsgruppen

5.1. Nyt om puljer/ansøgningsfrister og fundraising

·       Intet nyt.

5.2. Datoer og arrangementer til aktivitetskalender, facebook, hjemmeside og presse

·       JL indkalder gruppen til deltagelse i planlægning af sommerfest.

·       Forslag: bestille reklamemateriale til fremtidige arrangementer.

·       1/5-2017 kl. 18-20: Møde på Bredal Kro eller. Gymnastiksalen på skolen – Venstre inviterer til borgermøde.

·       Tirsdag 18/4-2017 kl. 19-21 – møde med lokale foreninger – invitation er sendt ud.

·       Gem TVSYD til indvielse af Engum Sø.

·       Jens sender opdateret kalender til Helle – Helle opdaterer.

·       3/4 Møde i SFO’en om planlægning af sommerfest.

·       7/9 Landsbyordningsfest

·       27/4 Skolefest

·       I maj: Børnehavefest

·       Forslag om fællesspisning i efteråret, måske december – optakt til juletræstænding.

5.3 Andet

·       Dropbox er den nemmeste måde at opbevare og dele dokumenter internt i lokalrådet.

·       Send referater til Claus Sennov

·       Er det muligt at lave en app til reservation af shelter m.m. ved Engum Sø – tænk gerne Ulbækhus ind i denne løsning
6. Økonomi

6.1. Status og aktuelle udfordringer. Søge om ekstra midler til indvielse af Engum Sø.

·       Ingen adgang til konto endnu.
7. Eventuelt

7.1. Drøftelse og beslutning om invitation til en aften med lokalområdets øvrige foreninger umiddelbart efter påske som optakt til et sognemøde på Bredal Kro d. 1/5-2017?

·       Se punkt under Markedsføringsgruppen

7.2. Planlægning af lokalrådets deltagelse i ”EUI’s Engum-dag” 1. april kl. 11-14

·       PA Bager og Rema bidrager med kage, Søren henter.

·       Update på næstkommende lokalrådsmøde.

7.3. Nyt fra Vejle Kommune vedr. skoledistrikt, ny skole, hal, institutioner i Tirsbæk Bakker?

·       Afventer afgørelse fra Børne- og Ungeudvalg – forventet beslutning om 1-3 måneder.
8. Eventuelt

·       Kort resume af hvert møde, aftales fra gang – IDÉ: skriv i dagsorden – øverst.